Fibromyalgia & chronic myofascial pain syndrome: a survival guide